Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bemiddeling door ALIS Sportive Travel, gevestigd te (1446 HG)
Purmerend aan de Tuinstee 54 (hierna te noemen: dienstverlener) en de klant.

1. Afsluiten overeenkomst
1.1 Door via de website een boeking te plaatsen, geeft de klant ALIS Sportive Travel een bindende opdracht
op basis van een bemiddelingsovereenkomst. ALIS Sportive Travel behoudt zich het recht voor om een
boeking te weigeren. Een contract komt pas tot stand als ALIS Sportive Travel of de dienstverlener de
boeking per e-mail heeft bevestigd aan de klant. Annulering kan kosten met zich meebrengen voor de klant;
1.2 De klant verplicht zich ertoe de hem toegekomen boekingsbevestiging onmiddellijk te controleren op juistheid
en ALIS Sportive Travel te wijzen op onjuistheden. Fouten moeten door de klant onmiddellijk gemeld worden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 ALIS Sportive Travel is tegenover de klant verantwoordelijk voor een correcte bemiddeling in het kader
van de zorgvuldigheidsplicht van een goed ondernemer. Op basis van dit contract is ALIS Sportive Travel in
principe uitsluitend aansprakelijk bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, bij schending van
essentiële contractuele verplichtingen alsook in overige gevallen van schending van contractuele verplichtingen,
behalve indien sprake is van opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid van ALIS Sportive Travel
beperkt zich in het geval van lichte nalatigheid tot de waarde van het geboekte pakker, in elk geval toch tot te
voorziene en typische schade. De wettelijke schuld onafhankelijke aansprakelijkheid van ALIS Sportive Travel
blijft onverminderd van kracht;
2.2 ALIS Sportive Travel sluit aansprakelijkheid bij plichtsverzuim als gevolg van lichte nalatigheid uit, indien
het hier geen essentiële contractuele verplichtingen, schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel,
gezondheidsschade of garanties betreft. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze vertegenwoordigers.

3. Betaling

3.1 Indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij opdracht tot het reserveren van het
geboekte pakket, de factuur van de totale prijs;
3.2 Betalingen kunnen alleen worden voldaan middels bankoverboeking.

4. Paspoort-, visa-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften
4.1 Elke klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende de binnen- en
buitenlandse heen- en terugreis, de gezondheid-, paspoort- en visavoorschriften.

5. Annuleringsvoorwaarden klant

5.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd.
5.2 Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van vertrek: 10% van het geboekte pakket; Bij annulering vanaf de
30e dag(inclusief)tot de dag voor de dag van vertrek: 50% van het geboekt pakket; Bij annulering op de dag van
vertrek of later: de volledige kosten van het geboekte pakket;
5.3 Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in artikel 2
bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend;
5.4 In geval geen annulering plaatsvindt, maar voor in-de-plaats stelling wordt gekozen is artikel 5 van
toepassing;
5.5 Tijdig voor de aanvang van het geboekte pakket kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor
gelden de volgende voorwaarden;
a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b: het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en
formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats
stelling;
d: de reisbemiddelaar zal de aan het verzoek verbonden wijzigingskosten ad € 15,00 in rekening brengen.
5.6 De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de
reisbemiddelaar voor de betaling van de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de
vervanging.

6 Annulering door de reisbemiddelaar
6.1 Wanneer de reisbemiddelaar het geboekte pakket vóór de overeengekomen vertrekdatum annuleert wegens
overmacht of omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum en de klant daar zo snel
mogelijk, en uiterlijk 30 dagen vóór de vertrekdatum van op de hoogte wordt gebracht, heeft de klant enkel recht
op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
De reisbemiddelaar moet de annulering, alsook de reden ervoor, onverwijld schriftelijk melden aan de klant.

7. Verzekering.
7.1 Een medische reisverzekering met werelddekking is zinvol, aangezien ook kleine ongelukken aanzienlijke
kosten met zich kunnen meebrengen die door een normale ziektekostenverzekering niet noodzakelijk vergoed
worden.

8. Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer ernstig. De verzameling, verwerking en het gebruik
van persoonsgegevens die aan ons zijn doorgegeven, gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

9. Slotbepalingen

9.1 Als een van bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, dan behouden de andere bepalingen toch hun
geldigheid. De geldigheid van het contract als geheel blijft onaangetast. De ongeldigheid van het bemiddelde
sportpakket tast de geldigheid van het bemiddelingscontract niet aan;
9.2 Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of als er een gegronde verdenking bestaat dat er sprake is van
een overtreding, heeft ALIS Sportive Travel op elk moment het recht de betreffende klant uit te sluiten van het
gebruik van deze website en/of diensten, zodra de al tot stand gebrachte boekingen afgesloten zijn;
9.3 Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.